Промышленность

. .... BȼÀrÍ ÏN»A ÂB¨»A ªBñ´»A PB·jq Å¿ ef¨I ÒÀÖB³ ҿ̸‡A Pj³C
PBÍB°Ä»A ©š
ÒÎÃAlΝA lV§
ÒvbvˆA W¿BÃjI
²jvA ½afM
fÍl– BÈ» ~j¨N»A ÁNÎm SÎY j—۝A PBr³BÄ¿ Òn¯BĝA ÒÎz³ ifvNNm .ÎZv»A BÇBĨ¿ Ó¼§ ²Ì³Ì¼» ......... Å¿
wμ´N»A
|Į́N»A
wÎZÀN»A
½ÎuÌN»A
AgG ÒuBa BÈί ºiBrM BÃBÎYCË ......... ÊhÇ PB¿Ì¸‡A ÏÀ„ ¹»h»Ë .ÒίB· jΫ xBˆA ªBñ´»A eiAÌ¿ OÃB·
ÒΨÎJñ»A PAiB¸NYÜA
ÒÍiB¸NYÜA Òn¯BĝA
ÒμÎz°N»A PAlΝA
ÒλËf»A PB§kBĝA
ÑeBY K»Bñ¿ Ÿ ½RÀNM ÂB¨ñ»A ¼¿ ©ÃBv¿ K»Bñ¿ kjIC ÆC ieBvA f´N¨MË . ......... iAfuG ±³ÌI
ÑfÍf†A ÍiBvN»A
ÒÎmBmÞA lÖB·j»A
ÒÈIBrNA PB§BÄv»A
ÒÎJÄUÞA PAeiAÌ»A
½À¨»A xj¯ µ¼… ÏN»A ......... ÒÎÃAlΝA ±và ſ jR·C wv‘Ë .ÒÍeBvN³ÜA ÑiËf»A ºj„Ë
lV¨»A Ò¼¸r
ÑBYÌNA ²AfÇß»
Òο̸‡A ÂB³iß»
ÒÍiBÀRNmÜA PAeBÀN§Ý»
ÒmBÎm iËe wZ°M É»Ýa Å¿ BÄĸ™ .......... BÄ» Âf´M Ò¿kÞA ÊhÇË .Òn¯BĝA
õAiBG
õB¿ÌÈ°¿
õAiAf´¿
õAjVÈ¿
.ҰΤĻA PB§BÄv»A Å¿ fÍf¨¼» .......... ÕBIjȸ»A Ë
iBά»A ©ñ³
eÌrĝA ÆkAÌN»A
Ðj´°»A eÌÀ¨»A
ϧBÀNUÜA ÊB¯j»A
Ÿ BÈNmBÎm Ó¼§ ÕBÄI ¹»gË fÍf†A BÈÀ¨ñ¿ 'BNN¯BI Ò·jr»A O¿B³Ë .ÆB¸¿ ½· Ÿ ........... •G ¾ÌuÌ»A
BȧBñ´NmA
BÈÀVY
BÈÄÖBIk
BÇeAÌ¿
¶AÌmÞA ÊhÇ Ÿ .......... Ó¼§ ¾Ìv‡A •G ÒΝB¨»A PB·jr»A Ó¨nMË .õB¿ÌÀŠ õAiÌñM fÈrM ÏN»A
ÒγBI ÒJnÃ
eAËj»A ¶AËgC
Âf³ ØÌ¿
ÁVY Ï»BšG
|¨I Ÿ Ò¨Íjn»A .......... ½¸q Ó¼§ PB¿f´¿ ÆËe Å¿Ë ÑDV¯ PjÈ£ .ÒÍęn»A Æf– ÒÎnÎÖj»A ªiAÌr»AË ÕBÎYÞA
PAeiAÌ»A Á§Bñ¿
PBJUÌ»A Á§Bñ¿
PBJUAÌ»A Á§Bñ¿
ºÝÈNmÜA Á§Bñ¿
~iB¨¿ 10 jJ·C ÅÀy õBΝB§ .......... ÁM ~j¨A AhÇ ÆC j·hÍ .Á»B¨»A ÔÌNn¿ Ó¼§ ÒvvbN¿
ɼÎuÌM
ÉÀÎÀvM
É°ÎÄvM
ÉÄÎΨM
O»Bà ÆC f¨I ÒΝB¨»A •G ÒÎIj¨»A PÝ·ÞA XËja •G ÊiËfI ¹»g ÐeÛί . ..........
ÒÎmBmÞA PB¿f´A
PBJUÌ»A iB¸NIA
ÒγBJ»A ÒJnÄ»A
ÏÀμ³âA ÆBnZNmÜA
ÓNY Ò§BÄv»A Ÿ Ò¿fbNnA PB³Bñ»A waiC Å¿ f¨Í ........... Ahȯ .ÆàA
ei̝A
ÁV‡A
ÂB¤Ä»A
¡ÀÄ»A
.ÏIj¨»A Á»B¨»A Ÿ .......... j¯ÌM Ó¼§ ÑfÀmÞA Ò§BÄu ÂÌ´MË
ÕBn¸»A Ò§BÄu
ÂBˆA ²Ìv»A
PB°mÌ°»A ÂBa
ÒÎÖBA ¡³BnA
.ÑeÌV¼» ÑlÖBU Å¿ .......... ½³C ÑĕA jÍf´N» W¿BÃjI jJN¨ÍË
BJJnM
Aef¨M
Aef„
AefrM
PB§BÄv»A Ÿ ÐiËjy ......... ÂAfbNmA ÆG .ÒÎÖAh¬»A
eB‡A eÌ·j»A
iÌñN»A PAjqÛ¿
ÂB¨»A ªBñ´»A
ÑÝZA ÊBΝA
¶Ìn»A Ÿ ¢BrÄ»A AhÇ ©mÌM Ôf¿ ºifÍ ÑjÇB¤»A ÊhÈ» .......... ÆG .ÒÎIj¨»A
jÀRNnA
©JNNA
WNĝA
©ÃBv»A
o°Ã Å¿ .......... PB§BÄv» ÅÍjÀRNnA Ò¿B³G jña Å¿ ÕAjJˆA ihYË .©¼n»A
ÒÎMAh»A ÑieBJA
XBNÃâA ÒÈIBrN¿
PBVNĝA ©ÍÌÄM
ÒÎmBmÞA lÖB·j»A
PfUË ÏN»A ÒÍËfλA PB§BÄv»A Å¿ jÎR· ......... AhÇ jQC Å¿ ÆB·Ë .ÒλàA Òn¯BĝA ÂB¿C ÑlUB§ BÈn°Ã
iBQfÃA
ÕB§éeG
XBNÃG
¢BñA
õAj¿C OZJuC PB§ËjrA ÊhÇ ½ÍÌ— Ÿ ......... Ò·iBr¿ ÆH¯ BÄÇ Å¿Ë .õBÍiËjy
ÑfÍj°»A Ò¯kBVA
fÍf†A ©ÍjrN»A
Ò´¼ñA ÒίB°r»A
xBˆA ªBñ´»A
.ÒÍjZJ»A PÝuA̝A ½ÖBmË ÑeBÍk ½z°I ......... Ó¼§ ¶jr»A °MË
Lj¬»A PB§ÌÄv¿
ÒÎJÄUÞA Òn¯BĝA
Ò¤ÇBJ»A PB´°Ä»A
ÒÎUBNÃâA PAfYÌ»A
. ......... Å¿ ÕÏq Ò¿B¨»A ÑiÌv»A LÌrÍ iȦA LBΫ ½£ Ÿ
Ò¬Îv»A
Ò¿BN¨»A
Ò°¼¸»A
ÑĕA
.ÑeiÌNnA ©¼n»A Ÿ Ò°R¸¿ .......... ÒÍjvA PBVNĝAË ©¼n»A ÉUAÌMË
¶Aj«G PÜBY
pݯG PÜBY
jR¨M PÜBY
Ò»BñI PÜBY
.ÕBIjȸ»A Ò§BÄu jÍÌñNI .......... ÒΝB¨»A ~iB¨A kjIC ÌÇË
ÒJmBĝA
ÒÎĨA
ÒIjȝA
ÒÄ؝A
.Ò·jr»A Ôf» ½À¨Í Ðh»A ieB¸»A ɼR™ Ðh»A ......... ¾B°«G BÄĸ™ Ü
ÐjrJ»A jvĨ»A
ÐiAj‡A ½Î¼ZN»A
ÏIBâA pB¸¨ÃÜA
jÎv´»A ½UÞA
¶AÌmÞA •G ¾Ìaf»A Ó¼§ ÒΝB¨»A PB·jr»A ÔjJ· ..........Ë .ÒÎIj¨»A
ON¯BÈM
OÄÄ°M
PjQBÄM
PjQB¸M
ÒÍBÀ‡ Ò¼ÎmÌ· .......... ¾BÀ¨NmA Ó¼§ ÑieB³ ÒÎIj¨»A ¾Ëf»A OZJuC .ÒμZA PB§BÄv»A |¨I
¢BrÄ»A Kv§
ÒηjÀ†A ÂÌmj»A
ÒÎÖBA ¡³BnA
ÏUÌ»ÌΆA SZJ»A
.Ò»Ëf»A ÑjñÎm O„ Ó´JNM ......... ¶Ìm ÆG ¾B³Ë
ÒÍj¬A PBnm۝A
ÒλBA ¶AiËÞA
ÒμZA ÆÌÍf»A
ÒλBA ÕBJ§ÞA
.......... ÏN»A PB§Bñ´»A ÁÇC Å¿ õAfYAË ½R™ PÜBvMÜA ªBñ³ ÆG .ϝB¨»A eBvN³ÜA ÒYBm Ó¼§ ÑÌ´I BÈn°Ã
~j°M OMBI
iÌñNM PiBu
ÅÀ¸M O»Ak B¿
WNÄM OZJuC
Ó¼§ iBÀRNmÜAË ¾BÀ§ÞA ¾BUi ......... iAjÀNmA •G ¹»g ÔeCË .Á§BñA ÊhÇ PÜB·Ë Ó¼§ ¾Ìv‡A
¶Aj«G
iBÈ£G
¾BJ³G
¾BaeG
.ҿ̸Z¼» PBλËÛnA ҴδY ҿ̸‡A iËf» ......... AhÇ Ï°‘Ë
½ÖBÈ»A jQÞA
¡nJA ÂÌÈ°A
eÌrĝA ÆkAÌN»A
ÏIBâA eËejA
ªÌà ÏÇ ÒvbvˆA ÕfI ½J³ WμˆA ¾Ëe ÉUAÌM ÏN»A ÒÎmBmÞA ÒÎz´»A ÆG .BÈÀVYË ..........
ÒÎmBmÞA Ñlηj»A
Ò¼¸ÎÈ»A ÑeB§G
Òμ†A ÙeBJA
ÌÀÄ»A ½YAj¿
ÒÎUBNÃâA ©ÍiBrA hΰÄM ¾Ýa Å¿ ÐeBvN³ÜA ¢BrÄ»A jÍÌñM ÁNÍË.Ò»BñJ»A Knà |°aË ÑfÍfU .......... µ¼aË ÒñmÌNAË Ñjάv»A
©¼m pf¸M
pݯG һBY
”ÃAÌ´I K§ÝM
½À§ xj¯
Å¿ ieBu ......... Ó¼§ ¾Ìv‡A ÆËe Å¿ iB¨r»A AhÇ ÂAfbNmA j¤Ë .ÒÍeBvN³ÜA ÒÎÀÄN»A ÑjÖAe
»BI ÂBÀNÇA
o¼‰ oÎÖi
½R¿C ¡Îñ…
Ïña ÆgG
ÑjN¯ hÄ¿ ÜG........... ºÌÄI ²j¨M Á» ÒÎIj¨»A ¾Ëf»A Å¿ õAjÎR· ÆG .ÑjÎnÍ
ÏmBÎn»A gÌ°Ä»A
eiÌNnA ÁZ°»A
ÒλËÞA PBÍiËjz»A
ϧBÄv»A ±Î¼nN»A
.©Äv»A Ñf´¨¿ PÜE ËC ef§ ÂAfbNmA K¼ñNM ......... ºBÄÇ Å¸M Á»Ë
Ò³j°N¿ µBÄ¿
ÒÎÄñ³ PBUÌnÄ¿
Òηjš ÂÌmi
ÒμÍÌ„ PB§BÄu
PAiBÎn»BI wN‘ B¿ BÈÄ¿ ÒÍiBVN»A .......... ÏÃBR»A ªBñ´»A ÁzÍË .ÒΧAil»A PBÍËBÀθ»AË
PÜËBZA
PBJmBĝA
PÜËB´A
PÜB·Ì»A
.ÌÀÄ»A ½YAj¿ ÒÍAfI Ÿ .......... j— Ò§BÄv»A O»Ak B¿Ë
ÑB·A ¡ÀÄI
ÏÃBVA ½ÎuÌN»BI
¾BÀ§ÞA ¾BUjI
XÌzÄ»A iÌñI
Ó¼§ jr§ ©mBN»A Æj´»A ½ÈNn¿ Ÿ ÏIj¨»A ÅÌ»A Ÿ ......... OÃB· .jaDN»A Å¿ ÑjÎJ· ÒUie
Ò¨ÎJñ»A
Ò§BÄv»A
ÒIÌvˆA
ÒÈUA̝A
õÜÌuË PÜBvMÜA PB§Bñ´» ......... ¡ña ©yË Ó¼§ ¹»g f§BnÍË .Òĸž Ò°¼¸M ½³DIË Ò¿fˆA PBΧÌà ½z¯C •G
iAÌY LBΫ
ÕB°·C jÍÌñM
ÒÎÃAlο lV§
Òn¯BÄ¿ Íi
.PBÍB°Ä»A ©šË fÍjJ»AË ÐÌμˆA .......... PBnm۝A ÊhÇ kjIC ”I Å¿Ë
lηjN»A
jmBˆA
±MBÈ»A
ªBñ´»A
ÊhÈI .......... •G ÐeÛM ÆC Ÿ™ ÏN»A PAj¬R»A ÊhÇ fm KË .”ÃAÌ´»A
K§ÝN»A
ÁbzN»A
Á³B°N»A
LjnN»A
BÈί fƒ f³ ÑfÍfU .......... Ó¼§ j—ÛÀ¼» ÒÎnÎÖj»A ²AfÇÞA l·jNMË .òBJÎ õBÃ̧ ¾Ëf»A |¨I
PBVÄN¿ ©ÎI
iB¸¯C LBΫ
PB·jq LBnY
PBYËjC ~j§
300 ÌZÄI fÍf‡A Å¿ ........... if´Í ÏN»A jÖAl†A Ÿ fÍf‡A l·jNÍË .Å ÆÌμ¿
BÈÎBÎNYA
BÇjÍj¸M
BȨÍkÌM
BÇiBQfÃG
.PB·jr»A Ÿ ÑÌ´»AË .......... ”JÍ lUÌ¿ jÍj´M eAf§G ÁNÍË
¶jñ»A ÕBÄI
±¨z»A ©³AÌ¿
½ZA jÍf´M
PAjÖBñ»A ±³AÌ¿
XgBÀÄ»A ½z¯C .......... ÑfÇBU ½À¨M ÆC PB¿Ì¸‡A Ó¼§ ”¨NÍË .ÒvbvˆA ÁΤÄN» ÒΝB¨»A
BÈÃC Ó¼§
ªËjr¿ ÐC Ó¼§
ÏÄJM Ó¼§
¹qË Ó¼§
BÈΨm Ÿ PB·jr»A ÉÎUÌMË .......... Ò¼ÎmÌ· ÑlÖB†A jÎÍB¨¿ ÂfbNnMË .½uAÌNA ”nZN»A ̍
eBqiâ
ºBIiâ
iAieâ
¶B°Ãâ
ÒΧBÀNUÜA ......... Ó¼§ É»B°«G Ÿ™ Ü õÝÖBÇ õAjQC Òn¯BÄÀ¼» ÆG .pBmÞA Ÿ ÒÍeBvN³ÜA BÇiBQE ŧ õBy̧ ¾Ëf¼» ÒÎmBÎn»AË
PB³Ì¨A
PBÎnĆA
PB¿fˆA
PAif´A
ej¯ Å¿ ±¼N… ÏN»AË ......... PBJ¼ñN¿ ÒÎJ¼M iBG Ÿ ¹»g ÏMDÍË .jaà
XÌzÄ»A iÌ
iÌñN»A PAjqÛ¿
ÏÄÌ»A eBvN³ÜA
iAËl»A ¶AËgC
TËfY •G ¹»g ÐeÛÍ Ü ÓNY Ò°Íjq ÑjY Òn¯BÄ¿ ½£ Ÿ ½À¨Ã ÆC BÄμ§ .ijz»BI eÌ¨Í f³ .........
¾BÀ·G
ÂAjIG
ºBIiG
iAieG