Промышленность

......... PBμÀ¨»A ÊhÇ ÁNM ϸ» Òο̸‡A PAiAj´»A •G ÒUB‡A jR¸MË .õBΧBÀNUA BÈί LÌ«j¿ WÖBNà •G ÐeÛMË
ÖAjrI
Òvbv‚
ÒίB°rI
¶AËgDI
Ò¨n»A ÑeBÍk ËC ÏÃBVA ÒÀ¨ÞA ......... •G ÔjaÞA PB·jr»A OȃAË .ÒÎÖAh¬»A
½Îz°M
½ÎuÌM
µÎnÄM
½Îv°M
Ó¼§ ÒÎJ¼n»AË ÒÎIBâA .......... ÑjÇB¤»A ÊhÇ ÆG ¾BÀ§ÞA ¾BUi ¾Ì´Í .ÒZÎZu ÑjÇB£ ÏÇ ÒÍęn»A ¶Ìn»A
BÈMAiBÀRNmBI
BÈMBÎBÎNYBI
BÈMBmB¸¨ÃBI
BÈMAeBvN³BI
Ÿ ÑjÎJ· ÑeBÍk ©³ÌM Ó¼§ ......... ÆC ©ÎñNnM Ü ÒÎVμˆA ¾Ëf»A ÆG .¡°Ä»A fÖA̧
½z°M
ifM
fNrM
¾Ì¨M
.ÆBnÃâA jÀ§ Å¿ .......... Ÿ •ËÞA ÉMAÌña ϝB¨»A ©ÀNVA Ìñ‘Ë
Òn¯BĝA Íi KÈ¿
ÐDÄ¿
½Î³Aj§ jȳ
ÒR»BQ Òΰ»C
BÈJJm ÒΨÎJ ÒVÎNà f¨M ©ÃBvA ......... Ò¿kC ÆC ieBvA PjJN§AË .¶Ìn¼» ϼ¨°»A K¼ñ»A ŧ BÈUBNÃG PB³B ªB°MiA
jÍfvM wvY
Ò»BñI KnÃ
XBNÃG |ÖB¯
ÁVY Ï»BšG
.AfU ÒÀby ¾B‡A Ò¨ÎJñI Êej°– ÒÎÖBIjȸ»A Ò³Bñ»A ªBñ´» ......... ÆG
ÒÎÈίjN»A LB¨»ÞA
ÒμÍÌÀN»A PBUBÎNYÜA
ÒÎMAh»A PAieBJA
ÒÎÀmj»A PAÕBvYÜA
.ÒμZA ¶Bñà ŧ Xj‘ .......... Òn¯BĝA ÒμÀ¨»A ÊhÇ Oñ§CË
õBλËe õAf¨I
õBÍ̳ õAjȉ
õB´Î³e õBvÎZ—
õÝ¿Bq õBvZ°M
.jÖAl†AË ÒÎIj¨»A jv¿ ÒÍiÌÈš Ÿ ÆàA K¼v»AË .......... l·jNM eB¸MË
ÁZ°»A Ò§BÄu
¡°Ä»A Ò§BÄu
fÍf‡A Ò§BÄu
¾l¬»A Ò§BÄu
........Ë ÒÍiBVN»A l·AjA Ÿ BÈMB¿fa ÁÍf´M Ÿ ÒÀ¨ÞA PB·jq PCfIË .ÒÎĸn»A
PB¨ÀNVA
PB¨ÀVA
PB§ÌÀVA
PB§BÀ†A
ªBñ³ Ÿ ÒÀȝA PBnm۝A ¹»g Ÿ B– ......... W¿AjJ»A ÊhÇ ²fÈNnMË .Ò³Bñ»A
ÒÍiBÀRNmÜA PAeBÀN§ÜA
ÒμZA ÆÌÍf»A
Ò¿B¨»A µ¯AjA
Ò§e̝A ¾AÌ¿ÞA
Ò§BÄv» ÒÍiËjy ÑeB¿ ÌÇË ÏIj¨»A Á»B¨»BI .......... Ÿ lÎÄVĝA fUÌÍË .K¼v»A
PB§BÄu Ò¿f´¿
ÏUÌ»ÌÎU S
Ò³j°N¿ µBÄ¿
KÎIBÃC ¢Ìña
B– ÒίB· xBˆA ªBñ´¼» Ò¼ÀNZA KmB¸A ÆC ÆBÀy ²fÈI ¹»g ÁNÍË . ......... ijJÍ
PBVNĝA
ÒλËÛnA
PBÍB°Ä»A
Ò¯kBVA
.......... ²j¨M Ü ÂÌλA •G O»Ak Ü ÏIj¨»A ÅÌ»A ÕAlUC Å¿ õAjÎR· ÆG .©mAÌ»A ÓĨBI
©ÎÄvN»A
ÁZ°»A
ÂBδ»A
ÔÌNnA
PÕBU ÏN»A ......... Å¿ fÍf¨»A Ó¼§ O¼vY Ò§ÌÀVA PB·jq ÆG .BÈYBVÄ» BÌNM
WÖBNÄ»A
lÖĂA
lUȦA
XgBÀÄ»A
iBG Ÿ ½À¨M ÆC BÈμ§ BÈMB§Bñ³ Òvbva Ÿ K«jM ҿ̸Y ÐC ÆG .ÆÌÃB´»A BÈyj°Í ÏN»A..........
jÄA
¡IAÌz»A
KMAËj»A
¡IAËj»A
Å¿ AfYAË ½¸rÍ Ðh»A ÏZv»A ........ ¢Brà KÃBU •G AhÇË .Ò·jr»BI ½À¨»A PBuBvNaA
²jñ»A
²jv»A
¡Jz»A
w´Ä»A
.Ò·jNr¿ PBγB°MA ½Î¨°M Ÿ j¤Äà ÆC .......... Ôjà ÔjaC ÒÎYBà ſË
jÈVA Å¿
ŸÀA Å¿
sÇfA Å¿
ÔfVA Å¿
Ï»Á if´Í ªBñ´»A ¹»g .......... ÆH¯ ÒÎÀmi jΫ ÂB³iÞ õB´¯ËË .ÁÇie iBμ¿
PÝ¿B¨M ÁVY
ÕAh« ÂB¤Ã
Âf³ ØÌ¿
PÜE ef§
.ÑfÍf†A Á§BñA 'BNN¯BI iAj´»A gB…A Ÿ õAfU .......... ÏÇË
ÒÎmBmC Ò¨Àm
ÑjQÛ¿ ½¿A̧
ÒÎÀmi ÂB³iC
ÑfÍfU ÍiBvM
ÊhÇ ÒλE Ó¼§Ë ÒvbvˆA Å¿ .......... Ó¼§ lηjN»A Å¿ fI Ü .ÒμÀ¨»A
ÒyËj¨A PBnm۝A
ÑBYÌNA ²AfÇÞA
Òο̸‡A PB§ËjrA
¾BÀmCi ±Î£ÌM
ÒUiBa PÝafM ÒÍC B˜Ëe Òn¼m Ò´ÍjñI BÈN»Bmi ......... ÊhÇ ÐeÛMË .¶Ìn»A ŧ
ÒλB¨»A ÒΧÌÄ»A
Ò¿l¼A ÒÎuÌN»A
ÒμÎz°N»A ÑlΝA
Ò¼¿B¸»A Òn¯BĝA
±Î£ÌM Ó¼§ ÁȨVrÍ ÜË ÅÍjÀRNnA Ðj¬M Ü Òvbvb¼» ......... ÆG .ÁÈ»BÀmCi
Ò³ÝÀ¨»A PB§ËjrA
Ò¼¸ÎÈ»A ÑeB§G
ÒyËj¨A PBnm۝A
ÒÎmBmÞA ÒÎÄJ»A
ÒοAj»A ÁÇeÌÈU Ÿ BÈ¿AfbNmÜ Òuj°»A ”·iBrÀ¼» PBÃBÎJ»A ÊhÇ j¯ÌMË .jÀNnA ”nZN»AË ¡ÎñbN»AŸ ÏMAh»A ......... •G
ÅÍ̸N»A
±ÎθN»A
ÁÍÌ´N»A
ÁγjN»A
.......... PAiÌñM Æ̨IBNÍ cIBñAË Á§BñA ¾B‰ Ÿ ÆÌvvbNAË .¾BVA AhÇ Ÿ fÍfU ½· •G Æ̨¼ñNÍË ÒΝB¨»A ÒYBn»A Ó¼§ ÏZv»A
ÏÖAh¬»A ÂB¤Ä»A
ϝB¨»A ©IBñ»A
Á§BñA ½¸q
jQB¸N»A ÂB¤Ã
ÊBΝA Ñifà BÇkjIC .......... Ñf§ Å¿ ¼A PB§BÄu ªBñ³ ÏÃB¨ÍË .ÒIh¨»A
PBnmÛ¿
PÝ¿B¨¿
PBJ´§
PBVNÄ¿
ÊeÝI •G ęÎm f¯Ë ½· ÆC ÷ÜG Ò¿l¼¿ jΫ ......... BÈÃC Á«i .BÈÄ¿ ÑeB°NmÝ»
PBÎnÄU
PBÎuÌM
PB§kBÄ¿
PBΧÌÃ
ÅÌ»A iBñ³A |¨I PB§BÄu Ò¿f´¿ Ÿ WÎnÄ»AË .......... ÏMDMË .ÏIj¨»A
½ÖBmÌ»A ÑeBÍk
Åñ´»A ÑihI
ÒÍiAeâA PAjάN»A
¾l¬»A Ò§BÄu
.ÂB¨ñ»A ¼¿ jÍj¸M ©ÃBv¿ ......... ÒÎUBNÃâA Ò³Bñ»A Ÿ Ò¿kÞA efÈM
ÔËfU
ÁVY
ÑeÌU
¾ËfU
.iÜËe PAiBμ¿ Ònœ Òο̸Y PB§Ëjr¿ ©ÎI ......... ÆC ©³ÌNA Å¿Ë
fnÍ
½
j´Í
ifÍ
.% 98 ̍ BÈί ÒÎÄñ´»A .......... ½N„Ë
jγB´¨»A
PBUÌnĝA
PB¿Ì´A
PBÍiËjz»A
.ÏÄÌ»A eBvN³Ý» .......... Å¿ Ñjάv»A PB§BÄv»A jJN¨MË
ÒÎJÄUÞA PÜB·Ì»A
ÒΝB¨»A PBUBÎNYÜA
ÒÎmBmÞA lÖB·j»A
ÒÎMAh»A PAieBJA
.ÉÎÄU ÆÌμ¿ 400 ......... kËBVNÍ ÆC ~j¨A Á¤Ä¿ ©³ÌNÍË
PÜBvMÜA ªBñ³
PAiB¸NYÜA ef§
½Î³Aj¨»A jȳ
PB´°v»A ÁVY
Отметить правильный ответ.ÕAh¬»A Å¿ ÒλËÞA PBÍiËjz»BI .......... Ó¼§ Ò§BÄv»A PjvN³A f´¯ .ÕBn¸»AË
eBvN³ÜA ½ÍÌ—
ÆB¸n»A fÍËlM
ÑB·A ½ÎÀ¸M
sΆA μnM
.......... jJN¨M ÒÍÌÄn»A ÒÎUBNÃâA Ò³Bñ»A Å¿ % 60 ÆC ÆݧâA ÁMË .Ò¼¬Nn¿ jΫË
ÑfÀ‰
ÒÎñ¬¿
ÒV¼R¿
ÑÝŠ
ÒuBa .......... Ä¿ PiBNaA f³ OÃB· ÒI̸ĝA ¾Ëf»A PB¿Ì¸Y ÆG .ÔjaC PB·jq LBnY Ó¼§ PB·jr»A |¨J»
ÒμÎz°M PAlο
Ó¼R¿ Ò´Íj
ÒΝB§ ÑeÌU
'ÝuG ÑjÎn¿
ËC Ï»B¿ Æ̧ ÆËe eAj¯ß» .......... ©z… O»Ak B¿ PBVNĝA ÊhÇ ÆG .ÒÎÀmj»A PBnm۝A Å¿ Ïį
ÒÎMAh»A ÑieBJÀ¼»
ÒÈIBrNA PB§BÄv¼»
ÑfÍf†A PÜBVÀ¼»
ÏaBĝA ½¿B¨»A
Ÿ .......... ÁÈ·jMË eAj¯ÞA ŧ ϼbN»A ÏĨM Ü Òn¯BĝA ÒmBÎm ÆG .Òn¯BĝA Íi KÎÈ¿
ÒÎz³
Ò¬Îu
Ò¿lY
Òyj§
ÑiBVN¼» ÑfÍfU PÜB‰ O¼Àq f³ .......... ÆC •G jÍiB´N»A PiBqCË .•ËÞA ÑjÀ¼»
pݯâA PÜBY
½À¨»A xj¯
iÌñN»A PAjqÛ¿
jÍfvN»A wvY
Ÿ .......... ÒÎÄÌ»A ¾AÌ¿ÞA pËÚi Lh† ¹»hI ҿ̸‡A ÂÌ´MË .XiBˆA
ÒyËj¨A
ÑÝZA
ҧe̝A
ÒÍj¬A
.W¿AjJ»A ÊhÇ ½R¿ hΰÄNI ......... Ó¼§ ÔjaÞA ¾Ëf»A |¨IË
ÕfJ»A ¹qË
ÑB·A ¡˜
©mAÌ»A ¶BñÄ»A
Ò¼¸ÎÈ»A ÑeB§G
.......... BÈÀΧfM Ó¼§ Á§BñA ÊhÇ ÐjÀRNn¿ Å¿ fÍf¨»A xjYË .¾B°ÞA Lh† Ò§ÌÄNA
ÒÎÈίjN»A LB¨»ÞBI
ÒZÎZv»A jÇA̤»BI
ÒÎÀmj»A jÍiB´N»BI
ÑjQ۝A ½¿Ą»BI
ÒμÀ§ Ÿ .......... OÃB· Ò¼¿B¨»A Ò´Jñ»A ÆC LiBVN»A PjÈ£C f³Ë .ÒvbvˆA
eB‡A eÌ·j»A
ÏnÎÖj»A µ¯jA
XBNÃâA |ÖB¯
¾ËÞA jmBˆA
Ÿ .......... BÈÀÇC Å¿ ÏN»A BÈNñrÃC ªÌÄMË ef¨NI Ò·jr»A ÊhÇ ej°ÄMË .ÏÃfA ÕBrÃâA ªBñ³
PB°»BbA
PÜËB´A
PBÎBÎNYÜA
PBUBÎNYÜA
¼AË ÂB¨ñ»A ¼¿ Å¿ BÈMBUBÎNYA eiÌNnM õBzÍC ÒÍęn»A ¶Ìn»A ¾AlM Ü .PB·jr»AË Ðej°»A ºÝÈNmÜA ϧBñ³ ©ÃBvA .......... Á«i ÂBˆA
ÒÎñ¬M
fÎÀƒ
ÒÎÀ„
½Îz°M
.¾BvMÜA PB·jq ......... ÕAjrI KÃBUß» ÀnÍ Å»Ë
LBJmC
ÕBJ§C
¾B¸qC
ÁÈmC
.......... •G ÒÍęn»A ¶Ìn»A ¾Ìae ÉUËC fYC BÈÃC ÑjÇB¤»A ÊhÇ f·ÛMË .ÒΝB¨»A ÒÍeBvN³ÜA ¶AÌmÞA
¹¼¯
©IB
ÁVY
½¸q
Ò¼ÖBn»A ......... Ò§BÄu ½R¿ PB§BÄv»A Å¿ jÎR· Ÿ xBuj»A ½afÍË .ÒÎÃ̰μN»A ºÝmÞA Ò§BÄuË
ÂBˆA ²Ìv»A
PBÍiBñJ»A
”BñJ»A
iÌbv»A
PB§Bñ´»A |¨I Òvbva ̍ ÒÎVμˆA ......... ÒÎÀÇC ÏMDM BÄÇ Å¿Ë .ÒÍeBvN³ÜA
±Î»B¸N»A
XgBÀÄ»A
KmB¸A
PBÈUÌN»A
.BÈÀVY j¬vI jyB‡A O³Ì»A Ÿ ÒΧBÄv»A .......... lÎÀNMË
ÑjVÈ»A
ÒÎUBNÃâA PAfYÌ»A
½¿Ą»A
ÒñÎZA Ò×ÎJ»A